i 关键字:中国象棋棋谱,象棋大赛棋谱,棋谱下载,栏目包含中国象棋棋谱,象棋大赛棋谱,棋谱下载等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

英国 陈发佐 胜 汶莱 庄力铭 -2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛 -第02轮 -B45 五六炮左边马对反宫马

2010-09-15 15:00:00  2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛
   简介:英国 陈发佐 胜 汶莱 庄力铭 -2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛 -第02轮 -B45 五六炮左边马对反宫马
   大赛:2010年第04届杨官璘杯全国象棋公开赛   组别:海外组
   红方:英国 陈发佐   黑方:汶莱 庄力铭
   B45 五六炮左边马对反宫马
   着数:51   结果:红胜

    主题相关