i 关键字:象棋残局,残局决战,象棋残局技巧,栏目包含象棋残局,残局决战,象棋残局技巧等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

94局-实战杀局欣赏 -实战杀局欣赏 -实战杀局

2004-10-05 15:46:20  实战杀局欣赏
   简介:94局-实战杀局欣赏 -实战杀局欣赏 -实战杀局  [中国象棋棋谱网]
   来源:实战杀局欣赏   
   红方:   黑方:
   开局:
   着数:0   结果:红胜