i 关键字:中国象棋,象棋残局,象棋棋谱,栏目包含中国象棋,象棋残局,象棋棋谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

Q.和尚-难度高:第206局 -象棋路边摊 -◇Q.和尚-难度高

2004-10-05 15:33:50  象棋路边摊
   简介:Q.和尚-难度高:第206局 -象棋路边摊 -◇Q.和尚-难度高  [中国象棋棋谱网]
   来源:象棋路边摊   
   红方:   黑方:
   开局:
   着数:17   结果:红胜

    主题相关