i 关键字:中国象棋,象棋残局,象棋棋谱,栏目包含中国象棋,象棋残局,象棋棋谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

001齐心协力 -象棋现代排局 -象棋现代排局

2004-10-05 15:27:35  象棋现代排局
   简介:001齐心协力 -象棋现代排局 -象棋现代排局  [中国象棋棋谱网]
   来源:象棋现代排局   
   红方:   黑方:
   开局:
   着数:0   结果:红胜