i 关键字:象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱,栏目包含象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

157先手屏风马进三兵破左中炮(局58 着4) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -A40 起马局

2004-10-05 15:02:32  韬略元机
   简介:157先手屏风马进三兵破左中炮(局58 着4) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -A40 起马局  [中国象棋棋谱网]
   来源:韬略元机   
   红方:   黑方:
   开局:A40 起马局
   着数:0   结果:红胜