i 关键字:象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱,栏目包含象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

152列手炮直车破补士角炮(局57 着1) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -D50 中炮对列炮

2004-10-05 15:02:26  韬略元机
   简介:152列手炮直车破补士角炮(局57 着1) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -D50 中炮对列炮  [中国象棋棋谱网]
   来源:韬略元机   
   红方:   黑方:
   开局:D50 中炮对列炮
   着数:0   结果:红胜