i 关键字:象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱,栏目包含象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

130中炮直车盘头马攻右单提马(局50 着2) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -B05 中炮对进左马

2004-10-05 15:01:56  韬略元机
   简介:130中炮直车盘头马攻右单提马(局50 着2) -韬略元机 -韬略元机全局谱 -B05 中炮对进左马  [中国象棋棋谱网]
   来源:韬略元机   
   红方:   黑方:
   开局:B05 中炮对进左马
   着数:0   结果:红胜