i 关键字:象棋棋谱,中国象棋,象棋大师,栏目包含象棋棋谱,中国象棋,象棋大师等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

第5局 横车龟背炮破当头炮屏风马局 -反梅花谱 -反梅花谱 -B06 中炮对龟背炮

2004-10-05 14:35:13  反梅花谱
   简介:第5局 横车龟背炮破当头炮屏风马局 -反梅花谱 -反梅花谱 -B06 中炮对龟背炮  [中国象棋棋谱网]
   来源:反梅花谱   
   红方:   黑方:
   开局:B06 中炮对龟背炮
   着数:0   结果:黑胜