i 关键字:象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱,栏目包含象棋棋谱,象棋古谱,中国象棋古谱等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

让先-屏风马破当头炮012 -桔中秘 -让先 -C19 中炮过河车左边马对屏风马

2004-10-05 14:34:37  桔中秘
   简介:让先-屏风马破当头炮012 -桔中秘 -让先 -C19 中炮过河车左边马对屏风马  [中国象棋棋谱网]
   来源:桔中秘   
   红方:   黑方:
   开局:C19 中炮过河车左边马对屏风马
   着数:0   结果:佚名