i 关键字:象棋棋谱,中国象棋,象棋大师,栏目包含象棋棋谱,中国象棋,象棋大师等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

第13局-过宫炮对横车单提马]广东-蔡福如(负)上海-胡荣华 1963-12-21于广州 -胡荣华妙局精萃 -胡荣华妙局精萃 -A62 过宫炮对横车

1963-12-21 14:33:49  胡荣华妙局精萃
   简介:第13局-过宫炮对横车单提马]广东-蔡福如(负)上海-胡荣华 1963-12-21于广州 -胡荣华妙局精萃 -胡荣华妙局精萃 -A62 过宫炮对横车  [中国象棋棋谱网]
   来源:胡荣华妙局精萃   
   红方:广东蔡福如   黑方:上海胡荣华
   开局:A62 过宫炮对横车
   着数:0   结果:和棋