i 关键字:象棋残局,残局决战,象棋残局技巧,栏目包含象棋残局,残局决战,象棋残局技巧等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

44车马炮进攻类9 -象棋弃子攻杀法 -车马炮类

2004-10-05 13:29:50  象棋弃子攻杀法
   简介:44车马炮进攻类9 -象棋弃子攻杀法 -车马炮类  [中国象棋棋谱网]
   来源:象棋弃子攻杀法   
   红方:   黑方:
   开局:
   着数:   结果:佚名