i 关键字:象棋中局攻防,中国象棋攻防,象棋攻防技巧,栏目包含象棋中局攻防,中国象棋攻防,象棋攻防技巧等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

04杨官麟弃车下毒手 -象棋鬼手百局 -象棋鬼手百局 -D24 顺炮直车对横车 红过河车

1955-06-15 13:28:06  象棋鬼手百局
   简介:04杨官麟弃车下毒手 -象棋鬼手百局 -象棋鬼手百局 -D24 顺炮直车对横车 红过河车  [中国象棋棋谱网]
   来源:象棋鬼手百局   
   红方:   黑方:
   开局:D24 顺炮直车对横车 红过河车
   着数:   结果:黑胜