i 关键字:象棋中局攻防,中国象棋攻防,象棋攻防技巧,栏目包含象棋中局攻防,中国象棋攻防,象棋攻防技巧等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

20盘河马恶斗五七炮 -象棋鬼手百局 -象棋鬼手百局 -C68 五七炮互进七兵对屏风马

2004-10-05 13:27:44  象棋鬼手百局
   简介:20盘河马恶斗五七炮 -象棋鬼手百局 -象棋鬼手百局 -C68 五七炮互进七兵对屏风马  [中国象棋棋谱网]
   来源:象棋鬼手百局   
   红方:   黑方:
   开局:C68 五七炮互进七兵对屏风马
   着数:0   结果:佚名