i 关键字:象棋中局攻防,中国象棋攻防,象棋攻防技巧,栏目包含象棋中局攻防,中国象棋攻防,象棋攻防技巧等内容
 
返回首页-中国象棋棋谱网

36变新阵毅然弃马 -象棋鬼手百局 -象棋鬼手百局 -C19 中炮过河车左边马对屏风马

2004-10-05 13:27:23  象棋鬼手百局
   简介:36变新阵毅然弃马 -象棋鬼手百局 -象棋鬼手百局 -C19 中炮过河车左边马对屏风马  [中国象棋棋谱网]
   来源:象棋鬼手百局   
   红方:   黑方:
   开局:C19 中炮过河车左边马对屏风马
   着数:0   结果:佚名